Navigace

PROVOZNÍ ŘÁD

1.
Návštěvník při vstupu je povinen se seznámit s provozním řádem víceúčelového kulturního zařízení Dancepivovar (dále pouze DP). Vstupem do provozovny návštěvník souhlasí s provozním řádem a zavazuje se jím řídit.

1.1
FIGHTMANS SECURITY s.r.o. zajišťuje fyzickou ochranu osob a majetku v provozovně Dance pivovar. 

2. Základní ustanovení

2.1
Provozní řád vymezuje některá pravidla chování návštěvníků DP. Provozním řádem nejsou dotčeny povinnosti plynoucí pro návštěvníky DP z obecně závazných právních předpisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, jakož i povinnosti plynoucí z organizačních pokynů Provozovatele.

2.2
Každý Návštěvník je povinen počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví, majetku, práv či oprávněných zájmů jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, veřejného pořádku či mravnosti a aby nerušil či neobtěžoval jiné návštěvníky.

3. Provozní a návštěvní pokyny

3.A Vstup do objektu/vykázání z objektu

3.1.
Návštěvníkemse stává každý, kdo vstupuje do objektu DP.

3.2.
V případě, že je vstup do DP zpoplatněn, je vstup do DP přípustný až po zaplacení stanoveného vstupního poplatku. Provozovatel vydá Návštěvníkovi po zaplacení vstupního poplatku identifikační náramek (vrácenka, vstupenka), ID náramek má unikátní kód není přenosný a opravňuje uživatele k opakovánému návratu. Při odchodu z klubu platí zákaz vynášení jakéhokoliv druhu skla a inventáře (viz. 3.24) z provozovny.

3.3
Návštěvník je kdykoliv během pobytu v DP povinen, třeba i opakovaně, prokázat k žádosti Provozovatele zaplacení vstupního poplatku, a to neprodleným ověřením svého ID náramku (musí být neporušený na zápěstí a shodovat se s naramkem podniku / kódová serie a barva). Pokud se Návštěvník odmítá prokázat platným ID náramkem. Provozovatele to opravňuje kjeho vykázání z DP.

3.4.
Zakáže-li Provozovatel Návštěvníkovi další setrvání v DP z důvodů uvedených v tomto Provozním řádu nebo v případě porušení tohoto Provozního řádu, Návštěvník nemá právo na vrácení či náhradu vstupního poplatku.

3.5.
V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou Návštěvníci DP povinni respektovat Provozní řád a uposlechnout pokynů osob určených Provozovatelem, kteří dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu. V rámci její zákonné pravomoci přísluší toto oprávnění rovněž Policii ČR. V případě porušení Provozního řádu může být Návštěvník Pořadatelem z DP vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.

3.6.
V době konání DP událostí (pá, so a svátky, viz. program) je umožněn vstup pouze osobám starším 16ti let na základě předložení průkazu totožnosti s fotografií (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, ISIC karta).

3.7.
Z bezpečnostních důvodů je každý Návštěvník povinen na vyzvání Provozovatele ukázat obsah kapes nebo příručních zavazadel. Pokud toto Návštěvník odepře, nebude mu umožněn vstup do provozovny.

3.8.
Provozovatel je oprávněn kdykoliv během pobytu Návštěvníka v Klubu, třeba i opakovaně, požadovat, aby se Návštěvník podrobil kontrole, a to zejména za účelem ochrany života, zdraví a majetku jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, práv a oprávněných zájmů jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, veřejného pořádku a mravnosti, jakož
i dodržování obecně závazných právních předpisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, Provozního řáduči organizačních pokynů Provozovatele.

3.9.
Provozovatel je oprávněn do DP nevpustit podnapilé osoby, osoby pod vlivem návykových látek ,agresivní osoby nebo osoby ohrožující bezpečnost v prostorách DP.

3.10.
Provozovatel je oprávněn do DP nevpustit nevhodně oblečené osoby dle svého uvážení; tj. osoby ve znečištěném, roztrhaném či zapáchajícím oděvu či nevhodném oděvu typu: tepláky, šusťáky, maskáčové oblečení, sandále, kraťasy, montérky a jiné pracovní oblečení apod.

3.11.
Návštěvníci nesmí do DP vnášet nebezpečné předměty
- zbraně, střelivo, munici či jakoukoliv jejich část; neletální zbraně (obranné spreje, elektrické paralyzéry, tasery apod.); bodné, sečné či údérové zbraně či jakoukoliv jejich část; pyrotechniku, tlakové nádoby, spreje, injekční jehly apod. Tyto předměty budou na vchodu zadrženy provozovatelem, uloženy do trezoru a při odchodu navráceny. Odmítne-li Návštěvník předat tyto předměty do úschovy po dobu svého pobytu v objektu, nebude do DP vpuštěn.

3.12.
Návštěvníci nesmí do DP vnášet omamné či psychotropní látky (např.: drogy) či jinak životu či zdraví nebezpečné či ohrožující látky (např.: jedy, hořlaviny, žíraviny, těkavé, leptavé, barvicí látky), jakož i látku neznámého charakteru.

3.13.
Návštěvníci nesmí do DP vnášet vlastní občerstvení – nealkoholické/alkoholické nápoje, potraviny. Občerstvení bude na vchodu zadrženo provozovatelem a vyhozeno. Výjimku tvoří alkoholické/nealkoholické nápoje, které slouží např. jako dárek na narozeninovou oslavu konající se v objektu DP, ty budou Provozovatelem zadrženy, uloženy do trezoru a při odchodu navráceny. Výjimku dále tvoří občerstvení typu narozeninový dort apod., jehož konzumace v DP je předem dohodnuta s Provozovatelem.

3.14.
Provozovatel je oprávněn vykázat z DP Návštěvníky v podnapilém stavu či pod vlivem návykových látek, kdy svým chováním obtěžují či ohrožují ostatní Návštěvníky nebo majetek DP.

3.15.
Provozovatel je dále oprávněn z DP vykázat Návštěvníka, který veřejně schvaluje jednání jiného návštěvníka, jemuž Provozovatel zakázal další setrvání v DP.

3.16.

Návštěvník vstupem do zařízení dává souhlas a bere na vědomí že je v objektu monitorován kamerovým systémem. Dále bere na vědomí a souhlasí že je v klubu fotografován / kamerován a tyto materiály slouží k veřejné reklamní propagaci na internetu.


3.17.
Dále je v Dance pivovar přísně zakázáno:
- manipulovat s otevřeným ohněm
- požívání omamných či toxických prostředků
- používání kolečkových bruslí, skateboardů, koloběžek apod.
- vodění zvířat do DP
- manipulace s volným inventářem DP (kromě židlí), poškozování vybavení DP, včetně popisování, polepování nebo pomalovávání zařízení
- vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (včetně tanečního prostoru pro tanečnice a stage)
- házet předměty jakéhokoli druhu z balkonu na parket
- zasahovat do elektrických zařízení a rozvodů
- manipulovat s prostředky protipožární ochrany bez požárního nebezpečí.
- zasahovat do teplotních regulací v jednotlivých částech objektu nebo jinak manipulovat s topnou soustavou

 


3B. Šatna Dance pivovar, škody na majetku a zdraví návštěvníků, objektu DP.

3.17.
Každý Návštěvník vstupuje a pobývá v DP na svou odpovědnost a vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců či osob v obdobném poměru.

3.18.
Z bezpečnostních důvodů je doporučeno Návštěvníkům odložit si bundy, kabáty a příruční zavazadla včetně igelitových tašek apod. do šatny.

3.19.
Neskladné či objemné předměty budou taktéž uloženy všatně.

3.20.
Provozovatel neručí za obsah kapes a zavazadel uložených v šatně.

3.21.
Provozovatel neručí za odložené věci v objektu DP. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí Návštěvníků.

3.22.
Věci uložené v šatně, k nímž se Návštěvník nemůže prokázat šatním lístkem, mu budou vydány po jejich podrobném popisu po řádném ukončení akce.

3.23.
Věci ponechané/zapomenuté v šatně po řádném ukončení provozu, budou oproti šatnímu lístku vydávány po dobu jednoho kalendářního týdne, po té budou zlikvidovány.

3.24.
Návštěvníkům je zakázáno vynášet jakékoliv sklo (sklenice, lahve), plastové kelímky, případně jiný inventář z DP.

3.25.
Návštěvník je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli DP. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy.

3.26.
Úrazy či škody na majetku je Návštěvník povinen neprodleně oznámit Provozovateli DP (u vchodu do DP, nikoliv u baru).

3.27.
U Provozovatele je uložena vybavená lékárnička první pomoci, určená k ošetření drobných zranění Návštěvníků. V případě potřeby ošetření oslovte nejbližšího zaměstnance.

3.29.
Za bezpečnost akcí v rámci externích produkcí zodpovídá pořádající subjekt.

4. Provozní doba Dance pivovar

4.1.

Vstup do objektu je možný pouze v provozní době:
SOBOTA: 21:00 - 04:00 hod.
- veřejné akce v ostatní dny se řídí pokyny Pořadatele (výstavy, předváděcí akce, obchodní schůze).
- Provozovatel je oprávněn změnit pravidelnou otevírací dobu, nebo zavřít provozovnu z důvodu inventůry, stavebních oprav, vyšší moci, sanitačních a uklidových prací (ohlášení 7 dní v předstihu).


4.2.
Zdržovat se v objektu mimo provozní dobu je zakázáno.

4.3.
Provozovatel je oprávněn otevřít/uzavřít DP v jiných než stanovených hodinách, a v odůvodněných případech přerušit i právě probíhající provoz.

4.4.
Provozovatel je oprávněn ukončit provoz klubu dříve než ve stanovených hodinách, klesne - li počet Návštěvníků pod 50 osob.

4.5.
Provozovatel je oprávněn ukončit provoz klubu dříve než ve stanovených hodinách, hrozí - li vznik vážné škody na prostorách, v nichž se nachází DP, či na jeho vybavení, případně taková škoda vznikla; vážnou škodou se rozumí škoda, jejíž odhadovaná výše činí alespoň 10.000,- Kč; či dojde k závažnému trestnému činu (zejména ke rvačce, ublížení na zdraví).

4.6.

Dojde-li kpředčasnému ukončení provozu DP , Návštěvník nemá právo na vrácení či náhradu vstupního
poplatku.

Provozovatel si vyhrazuje právo tento Provozní řád změnit. Děkujeme za dodržování provozního řádu.